• 034-512961
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อบรมระบุบ้านผู้ป่วย GIS Health

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดอบรมระบุบ้านผู้ป่วย Gis Health แก่ผู้ดูแลระบบของโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชม และผู้ดูแลระบบอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 10 - 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสรเทศ อาคาร กาญจนิกา ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี